İhale Nedir ?

Arttırma veya eksiltme yoluyla yapılacak işler için kullanılan bir terimdir. Bir iş yaptıracak kişi veya kurumun bu işi en az ücret talep edene yaptıracağına dair niyetini ortaya koyması, bu işi ihaleye çıkarması demek olur. Benzer olarak, bir satış işinde, en yüksek fiyatı verene satmayı murad etmesi de, satışı ihale ile yapması manasına gelir. Arttırma ve eksiltmeler kapalı zarf usulüyle veya açık arttırma ve eksiltme şeklinde yapılabilir. Kapalı zarf usulünde teklifler, birbiriyle rekabet eden, işi almaya çalışan teklif sahiplerinden "kapalı zarf" içinde belli bir yer, tarih ve saatte alınır ve yine teklif verenlerin huzurunda (aleni) olarak açılır. En uygun teklifi yapan ihaleyi kazanır. Açık arttırma veya eksiltmede ise ki buna pazarlık usulüyle arttırma veya eksiltme denilir, taraflar hepsi bir aradayken, teklifler alınır. Teklif sahipleri daha düşük veya daha yüksek teklifler vermek suretiyle, hiç kimsenin yapılan son teklif üzerine yeni bir teklif getiremeyeceği rakama gelinceye kadar devam edilir.

En son teklifi verenin teklifi kabul edilir. İhalelerde herhangi bir suiistimale ve güvensizliğe yer vermemek için ekseriya, bir ihale komisyonu bulunur. Bu bakımdan ihaleler, kesin ve geçici olarak da ikiye ayrılabilir. Kesin ihalelerde, kesin karar yetkisi ihale komisyonundadır. Muvakkat geçici ihalelerde, kesin karar ihale komisyonu dışında başka bir merci tarafından verilir. Komisyonun kararı ile bu kararın onaylanması arasında belli sınırlar içinde kalmak şartıyla, yeni arttırma veya eksiltme teklifleri ileri sürüldüğü takdirde, teklif sahipleri arasında yeniden arttırma veya eksiltme işlemleri uygulanabilir. İhalelerde teklif sahiplerinin sorumluluğunu arttırmak sonradan yerine getiremeyecekleri taahhütler altına girmelerini önlemek için, ihaleler "davet üzerine" de yapılabilir.

Bu durumda, kendilerinden teklif istenecek kişi veya kuruluşlar işi yaptıracak olan tarafından önceden seçilir, durum kendilerine bildirilir ve teklifte bulunmaları istenir. Herkese açık olan arttırma ve eksiltmelerde, teklif vereceklerin belli şartları yerine getirmeleri ve bu arada belli bir teminat göstermeleri ekseriya şart görülür. Teklif veren, ihaleyi alan sonradan teklifinden vazgeçecek veya işi yapmayacak olursa, kendisinden alınan teminat, uğranılan zararı tazminde kullanılacaktır. Devlet, kanun koyucu olarak ve kendi alımlarını düzenlemek maksadıyla, İhale Kanunu’nu yürürlüğe koymuştur. Devlet İhale Kanunu, genel bütçeye dâhil dairelerle, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve Belediyelerin yapacakları alım satım, hizmet, inşaat, kira, trampa, taşıma vb. işlemlerin tabi olacağı esasları belirlemiştir. İhale Kanunu’nu ve uygulanan ihale sistemini sadece ilgili kuruluşların bilmesi yetmez, bu kuruluşlara mal veya hizmet satmak veya onlardan mal veya hizmet satın almak durumunda olan herkesin yakından incelemesi lazım gelir. Bu konuda hukuki düzenlemelere bakılmalıdır.

 

Kamu Nedir?

Halka hizmet vermek amacıyla faaliyet gösteren devlet organlarının tümüdür. Aynı zamanda kamu sözcüğü bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamları da taşımaktadır. Resmiyeti ve genelliği anlattığı gibi özelin gizlinin ve kapalılığının zıddı olarak da açıklığı ifade eder. Ayrıca halka ait oluş ve görüne bilirlik anlamını da taşır.

Sosyolojik olarak Örgütün veya siyasal sistemin eylemleri ile işlemlerinden etkilenen kanaatleri ile ya da eylemleriyle örgütü etkileyen ortak çıkarları bulunan birey kümeleridir.