108 Kalem Tıbbi İlaç ve Farmakolojik Ürünler

 • İhale No : 2014/98888
 • İhale Adı : 108 Kalem Tıbbi İlaç ve Farmakolojik Ürünler
 • İhale Tarihi : 12 Eylül 2014, Cuma
 • Eklenme Tarihi : 26 Ağustos 2014, Salı
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Medikal
 • Kısmi Teklif : Verilir
 • Kısım No : 108
 • Okas : 33000000
 • Onay Tarihi : 20 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Düzce
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi, Ağız Diş Sağlığı Merkezi
 • İhalenin Yapılacağı il : Düzce
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muncurlu Hizmet Binası /Düzce
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 12 Eylül 2014, Cuma (Saat : 10:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 • İdare Adı : Düzce Kamu Hastane Birliği SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 • İdare İl : Düzce
 • TIBBİ İLAÇ VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR

  DÜZCE KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

  108 Kalem Tıbbi İlaç ve Farmakolojik Ürünler alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/98888
  1-İdarenin
  a) Adresi : Muncurlu Köyü DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
  b) Telefon ve faks numarası : 3805291300 - 3805291328
  c) Elektronik Posta Adresi : khb81.mb@saglik.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  108 Kalem İlaç ve Farmakolojik Ürünler 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi, Ağız Diş Sağlığı Merkezi
  c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip ihtiyaçlar doğrultusunda peyderpey malzeme alımı yapılacaktır. Teslimatlar İdarenin yada ilgili birimin yazılı posta veya faksla (teyiti yapılmış) yapacağı talebi üzerine malzemeler en geç 10 (on) gün içerisinde idarenin belirleyeceği adrese teslim edilecektir


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muncurlu Hizmet Binası /Düzce
  b) Tarihi ve saati : 12.09.2014 - 10:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  İstekliler ecza deposu ise, Sağlık Bakanlığı depocu ruhsatnamesini; imalatçı veya ithalatçı ise, imalatçı veya ithalatçı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  İstekliler teklif ettiği ilaçların Sağlık Bakanlığı onaylı ürün barkot numaralarını gösteren listeyi teklif mektupları ile birlikte sunacaklardır

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan ilaç alımı veya ilaç satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası Düzce Şubesi İban No: TR 16 0001 2009 3270 0005 0000 86 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muncurlu Hizmet Binası Merkezi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.