12500 000 doz Beşli Karma Aşı

 • İhale No : 2014/69836
 • İhale Adı : 12500 000 doz Beşli Karma Aşı
 • İhale Tarihi : 18 Ağustos 2014, Pazartesi
 • Eklenme Tarihi : 08 Ağustos 2014, Cuma
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 33651600
 • Onay Tarihi : 04 Temmuz 2014, Cuma
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Ankara
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Soğuk Hava Depoları /ANKARA
 • İhalenin Yapılacağı il : Ankara
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Hıfzıssıhha Yerleşkesi E Blok Giriş Kat Toplantı Salonu Yenişehir/ANKARA
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 18 Ağustos 2014, Pazartesi (Saat : 10:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
 • İdare Adı : Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
 • İdare İl : Ankara
 • BEŞLİ KARMA AŞI SATIN ALINACAKTIR

  BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

  12500 000 doz Beşli Karma Aşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/69836
  1-İdarenin
  a) Adresi : Hıfzıssıhha Yerleşkesi E Blok Kat 3 06430 Yenişehir ÇANKAYA/ANKARA
  b) Telefon ve faks numarası : 3124359869 - 3124351385
  c) Elektronik Posta Adresi : bhkpsatinalma@thsk.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  12.500 000 doz Beşli Karma Aşı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Soğuk Hava Depoları /ANKARA
  c) Teslim tarihleri : 1.500.000 doz Aralık 2014 500.000 doz Şubat 2015 1.000.000 doz Mart 2015 500.000 doz Nisan 2015 1.000.000 doz Haziran 2015 1.000.000 doz Ağustos 2015 1.000.000 doz Ekim 2015 1.000.000 doz Ocak 2016 1.000.000 doz Şubat 2016 1.000.000 doz Mart 2016 1.000.000 doz Mayıs 2016 1.000.000 doz Haziran 2016 1.000.000 doz Eylül 2016


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Hıfzıssıhha Yerleşkesi E Blok Giriş Kat Toplantı Salonu Yenişehir/ANKARA
  b) Tarihi ve saati : 18.08.2014 - 10:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

   Söz konusu ürün;
  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından en son yayınlanan pre-qualification (ön değerlenedirme) listesinde yer almalı veya
  • EMA ( European Medicines Agency ) ruhsatı olmalı veya
  • FDA (  Food and Drug Administration ) ruhsatı olmalı veya
  • Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsat olmalıdır veya
  • Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilmiş ithal izin belgesi olmalıdır.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

  a)istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
  b)isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
  c)isteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.
  d)isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

  4.3.2.
  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

  1. Ürünün üretildiği ülkenin Devlet Kontrol Kurumunca onaylanmış üretimi yapan fabrikanın iyi üretim uygulamaları (GMP) kurallarına uygun üretim yaptığını gösteren belge (GMP belgesi) olmalıdır.
  2. Son bir yıl içerisinde üretilmiş her hangi bir seriye ait, Ürün Avrupa Birliği üyesi bir ülkede üretiliyor ise, Avrupa Birliği’nin 89/342 EEC direktifi ekinde belirtilen yerlerden, Avrupa Birliği dışında üretiliyor ise, DSÖ listesinde yer alan ‘Ulusal Düzenleyici Otorite’ (NRA) tarafından düzenlenmiş, Türkiye’de üretiliyor ise Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Dairesi tarafından düzenlenmiş, Amerika Birleşik Devletleri’nde üretiliyor ise FDA tarafından düzenlenmiş Piyasaya Sürülüm Sertifikası (Batch Release Certificate) ile birlikte Serbest Satış Sertifikası (Free Sales Certificate) veya Farmasötik Ürün Sertifikası (CPP) olmalıdır.
  3. Son bir yıl içerisinde üretici tarafından üretilmiş olan her hangi bir seriye ait analiz sertifikası olmalıdır.
   

  4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  1. Ürünlere ait “Kısa Ürün Bilgisi”(KÜB) veya prospektüs veya “Hasta Kullanma Talimatı”(HKT) ve Türkçe çevirileri olmalıdır.
  2. İç ve dış ambalaj örnekleri, birim ambalajın tanımı (kap-kapak özellikleri, ambalaj materyalinin cinsi, enjektör gibi kullanıma yardımcı malzemeler) dosyada yer almalıdır.
  3. Ürün, üretildiği ülke dışında kullanılıyor ise, ürünün kullanıldığı ülkelerin listesi ile bu ürünlere ait kullanım izni (ithal müsaadesi) veya ruhsat numaralarını içeren belge olmalıdır.
  4. İsteklilerin, teklif verdikleri ürünü, kaç seri halinde teslim edebileceklerini teklif aşamasında bildirecekleri belge olmalıdır.
  5. Ürünün üretildiği her aşamada TSE (Transmissible Spongioform Encephalopaty) hastalığı yönünden riskin minimize edildiğini gösteren belge.
  6. İstekliler, üretici firma ya da bu ürünün kullanıldığı diğer bir ülke tarafından ürünün herhangi bir nedenle kullanımının durdurulması veya bu konuda bir haberin kendilerine ulaşması halinde, 24 saat içinde Bakanlığımıza bilgi vereceğini (ürün adı, seri no, kullanımın durdurulma nedeni vb. konularda) ve 24 saat içerisinde bilgi verilmediği takdirde idarenin sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkı olduğunu kabul ettiğini ve bu durumda isteklinin, idarenin ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinin deposunda bulunan kullanılmamış tüm ürünü geri alacağını gösterir belge.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin, Konur 2 Sok. No:37 Kızılay/ANKARA adresindeki, Sağlık Bakanlığı Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak veya Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi TR420000100100000350121014 IBAN nolu hesabına İdarenin adı, işin adı, ihale kayıt numarası ve ihale doküman bedeli belirtilerek yatırılan makbuzun/dekontun ibrazı ile Satınalma Biriminden (Hıfzıssıhha Yerleşkesi E Blok Yenişehir/ANKARA) alınabilir adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hıfzıssıhha Yerleşkesi E Blok Zemin Kat Yenişehir/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verileme

   

  DÜZELTME İLANI

   

  BEŞLİ KARMA AŞI SATIN ALINACAKTIR

  BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU


  BEŞLİ KARMA AŞI SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

  İhale Kayıt Numarası : 2014/69836
  1- İdarenin
  a) Adresi : Hıfzıssıhha Yerleşkesi E Blok Kat 3 06430 Yenişehir ÇANKAYA/ANKARA
  b) Telefon ve faks numarası : 3124359869 - 3124351385
  c) Elektronik posta adresi : bhkpsatinalma@thsk.gov.tr
  ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
  a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 26.06.2014 - 2632
  b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : -
  3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

  İlanın 2-c) maddesinde belirtilen teslim tarihleri  “1.500.000 doz Aralık 2014, 500.000 doz Şubat 2015, 1.000.000 doz Mart 2015, 500.000 doz Nisan 2015, 1.000.000 doz Haziran 2015, 1.000.000 doz Ağustos 2015, 1.000.000 doz Aralık 2015, 1.000.000 doz Ocak 2016, 1.000.000 doz Şubat 2016, 1.000.000 doz Mart 2016, 1.000.000 doz Mayıs 2016, 1.000.000 doz Haziran 2016, 1.000.000 doz Eylül 2016” şeklinde düzeltilmiştir.