2 KISIM 265 KALEM MUHTELİF ARAÇ VE İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇA MALZEMESİ

 • İhale No : 2014/81619
 • İhale Adı : 2 KISIM 265 KALEM MUHTELİF ARAÇ VE İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇA MALZEMESİ
 • İhale Tarihi : 08 Eylül 2014, Pazartesi
 • Eklenme Tarihi : 21 Ağustos 2014, Perşembe
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : İş Makineleri
 • Kısmi Teklif : Verilir
 • Kısım No : 2
 • Okas : 34000000, 34100000
 • Onay Tarihi : 04 Ağustos 2014, Pazartesi
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : İzmir
 • İşin Yapılacağı İlçe : GAZIEMIR
 • İşin Yapılacağı Yer : Hava Teknik Okullar Komutanlığı İkmal Tabur Komutanlığı Malzeme Depoları Gaziemir/İZMİR
 • İhalenin Yapılacağı il : İzmir
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 08 Eylül 2014, Pazartesi (Saat : 14:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
 • İdare Adı : HV.SNF.OK.VE TEK.EĞT MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
 • İdare İl : İzmir
 • ARAÇ VE İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

  HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI

  2 KISIM 265 KALEM MUHTELİF ARAÇ VE İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇA MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/81619
  1-İdarenin
  a) Adresi : HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI 35415 GAZİEMİR/İZMİR
  b) Telefon ve faks numarası : 2322511600 /4333-4485 - 2322513589
  c) Elektronik Posta Adresi : lkaraduman@tekok.edu.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır. BİRİNCİ KISIM 198 KALEM MUHTELİF ARAÇ YEDEK PARÇA MALZEMESİ ALIMI. İKİNCİ KISIM 67 KALEM MUHTELİF İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇA MALZEMESİ ALIMI.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Hava Teknik Okullar Komutanlığı İkmal Tabur Komutanlığı Malzeme Depoları Gaziemir/İZMİR
  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip sözleşme konusu mallar 20 (yirmi) takvim günü içerisinde tek partide Hava Teknik Okullar Komutanlığı İkmal Tabur Komutanlığı Gaziemir/İZMİR adresine teslim edilecektir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR
  b) Tarihi ve saati : 08.09.2014 - 14:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.