2 Yıl Süreli Personel Taşıma İşleri Hizmet Alımı

 • İhale No : 2014/89722
 • İhale Adı : 2 Yıl Süreli Personel Taşıma İşleri Hizmet Alımı
 • İhale Tarihi : 10 Eylül 2014, Çarşamba
 • Eklenme Tarihi : 22 Ağustos 2014, Cuma
 • İhale Türü : HİZMET
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Araç Kiralama ve Personel Taşıma
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 60100000
 • Onay Tarihi : 12 Ağustos 2014, Salı
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Ankara
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : İller Bankası Genel Müdürlüğü (ANKARA) ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla, Özel Teknik Şartname ve ekinde belirtilen güzergahlarda gerçekleştirilecektir.
 • İhalenin Yapılacağı il : Ankara
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : YENIMAHALLE
 • İhalenin Yapılacağı Yer : İller Bankası A.Ş. İhale Dairesi Başkanlığı Macunköy İller Bankası Lojmanları A-1 Blok Zemin Kat -Yenimahalle/Ankara
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 10 Eylül 2014, Çarşamba (Saat : 11:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : 5018 Kapsamı Dışındaki Diğer İdareler
 • Bağlı Olduğu İdare : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
 • İdare Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • İdare İl : Ankara
 • ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  2 Yıl Süreli Personel Taşıma İşleri Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/89722

  1-İdarenin

  a) Adresi : İller Bankası A.Ş. Ek Tesisleri Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı (Macunköy Lojmanları) A-1 Blok, 06200 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA
  b) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
  c) Elektronik Posta Adresi : .
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  2 Yıl Süreli Personel Taşıma İşleri Hizmet Alımı işi olup, direk hatlarda 72 adet olmak üzere detayları idari şartname ekinde belirtilen diğer servislerle birlikte toplam 102 adet araç çalıştırılacaktır.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : İller Bankası Genel Müdürlüğü (ANKARA) ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla, Özel Teknik Şartname ve ekinde belirtilen güzergahlarda gerçekleştirilecektir.
  c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.11.2014, işin bitiş tarihi 31.10.2016


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. İhale Dairesi Başkanlığı Macunköy İller Bankası Lojmanları A-1 Blok Zemin Kat -Yenimahalle/Ankara
  b) Tarihi ve saati : 10.09.2014 - 11:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
  Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
  Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
  b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
  Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
  Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
  Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

  İstekliler, istenilen niteliklere sahip en az 5 (beş) adet aracın kendi malı olduğunu gösteren belgeleri, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 41. Maddesine uygun olarak teklifleri ekinde sunacaklardır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Resmi Kurumlara veya özel sektöre yapılan her türlü personel taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MACUNKÖY İLLER BANKASI LOJ. A-1 BLOK ZEMİN KAT YENİMAHALLE/ANKARA adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Macunköy İller Bankası Lojmanları A-2 Blok Zemin Kat Yenimahalle/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

  13.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
   

  DÜZELTME İLANI

   

  ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI


  ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
  İhale Kayıt Numarası : 2014/89722
  1- İdarenin
  a) Adresi : İller Bankası A.Ş. Ek Tesisleri Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı (Macunköy Lojmanları) A-1 Blok, 06200 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA
  b) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
  c) Elektronik posta adresi : ihale@ilbank.gov.tr
  ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
  a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 06.08.2014 - 2658
  b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Sözcü Gazetesi - 07.08.2014
  3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
  1- İhale ilanının 4.3.2 Maddesi boş bırakılmıştır.
  2- İhale ilanının 4.4.1 Maddesi "Resmi Kurumlara veya özel sektöreyapılan her türlü personel veya öğrenci taşımacılığı işleri benzer iş olarakkabul edilecektir." şeklinde değiştirilmiştir.