200 ADET YSC, 5 LB KARBONDİOKSİT (Co2) (BAŞLIK İLE BERABER)

 • İhale No : 2014/94583
 • İhale Adı : 200 ADET YSC, 5 LB KARBONDİOKSİT (Co2) (BAŞLIK İLE BERABER)
 • İhale Tarihi : 10 Eylül 2014, Çarşamba
 • Eklenme Tarihi : 22 Ağustos 2014, Cuma
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 35000000, 35400000, 35410000
 • Onay Tarihi : 20 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Kayseri
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığına / Kayseri
 • İhalenin Yapılacağı il : Kayseri
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : KOCASINAN
 • İhalenin Yapılacağı Yer : 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Sanayi Mh.Osman Kavuncu Bulvarı No:190/1 38060 - Kocasinan / Kayseri
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 10 Eylül 2014, Çarşamba (Saat : 11:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
 • İdare Adı : 2 ANA BKM MRK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
 • İdare İl : Kayseri
 • YSC, KARBONDİOKSİT SATIN ALINACAKTIR

  2 ANA BKM MRK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

  200 ADET YSC, 5 LB KARBONDİOKSİT (Co2) (BAŞLIK İLE BERABER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/94583
  1-İdarenin
  a) Adresi : SANAYİ MH.OSMAN KAVUNCU BULVARI N0:190/1 38060 KOCASİNAN/KAYSERİ
  b) Telefon ve faks numarası : 3523302918 - 3523209383
  c) Elektronik Posta Adresi : ---
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  200 ADET YSC, 5 LB KARBONDİOKSİT (Co2) (BAŞLIK İLE BERABER)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığına / Kayseri
  c) Teslim tarihi : Alımı yapılacak olan malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren (İlk gün dahil) 60 (Altmış) takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 10.3.2. Mal Teslimine İlişkin Hususlar a. İhale dokümanı ve sözleşmesinde belirtilen mal; yüklenici tarafından cins ve teslim miktarına (Numune Payları Dahil) uygun olarak teslim edilecektir. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde en geç saat 15:00' e kadar yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim gününün resmi/idari tatile gelmesi durumunda ise bir sonraki ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Son teslim tarihi resmi/idari tatil gününe rastlayan teslimatlar, resmi/idari tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise cezalı süre normal teslim süresi bitiminden sonraki günden itibaren başlatılır. b. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dâhil) kadar devam eden süredir. c. Teslim edilen mal, kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. ç. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte (sözleşmenin 34.6 ncı maddesinde verilen teslim imkanına uygun olarak) veya itiraz muayenesini bu sözleşmenin 30.1.9. maddesine göre istemekte serbesttir. d. Mallar yüklenici vasıtasıyla birliğe kadar götürülecek ve araçtan boşaltma işi yüklenici tarafından yapılacak,nakliye ve boşaltma işi için ayrıca yükleniciye bir ücret ödenmeyecektir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Sanayi Mh.Osman Kavuncu Bulvarı No:190/1 38060 - Kocasinan / Kayseri
  b) Tarihi ve saati : 10.09.2014 - 11:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / Kayseri adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Sanayi Mh.Osman Kavuncu Bulvarı No:190/1 38060 - Kocasinan / Kayseri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.