2014-2015 Öğretim yılı Taşımalı Ortaöğretim

 • İhale No : 2014/92875
 • İhale Adı : 2014-2015 Öğretim yılı Taşımalı Ortaöğretim
 • İhale Tarihi : 08 Eylül 2014, Pazartesi
 • Eklenme Tarihi : 21 Ağustos 2014, Perşembe
 • İhale Türü : HİZMET
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Araç Kiralama ve Personel Taşıma
 • Kısmi Teklif : Verilir
 • Kısım No : 69
 • Okas : 80200000
 • Onay Tarihi : 20 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Yozgat
 • İşin Yapılacağı İlçe : BOGAZLIYAN
 • İşin Yapılacağı Yer : 35 Yerleşim biriminden 6 taşıma merkezi okula 69 araçla 179 iş günü günübirlik taşınması hizmet alımı işi
 • İhalenin Yapılacağı il : Yozgat
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : BOGAZLIYAN
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat:1 66400 Boğazlıyan/YOZGAT
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 08 Eylül 2014, Pazartesi (Saat : 10:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : Müsteşarlık
 • İdare Adı : Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
 • İdare İl : Yozgat
 • ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

  2014-2015 Öğretim yılı Taşımalı Ortaöğretim hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/92875

  1-İdarenin

  a) Adresi : Çarşı Mahallesi - Hükümet Konağı - Kat : 1 Kuddusi Sezer Caddesi 1 66400 - BOĞAZLIYAN/YOZGAT
  b) Telefon ve faks numarası : 3546451018 - 3546454819
  c) Elektronik Posta Adresi : bogazliyan66@meb.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  35 Yerleşim biriminde bulunan 876 öğrencinin taşıma merkezi okullara taşınması hizmet alımı işi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : 35 Yerleşim biriminden 6 taşıma merkezi okula 69 araçla 179 iş günü günübirlik taşınması hizmet alımı işi
  c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.09.2014, işin bitiş tarihi 12.06.2015


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat:1 66400 Boğazlıyan/YOZGAT
  b) Tarihi ve saati : 08.09.2014 - 10:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat:1 66400/Boğazlıyan/YOZGAT adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat:1 66400 Boğazlıyan/YOZGATadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

  13.Diğer hususlar:

  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.