30000 KG ANTİSCALANT

 • İhale No : 2014/66806
 • İhale Adı : 30000 KG ANTİSCALANT
 • İhale Tarihi : 10 Eylül 2014, Çarşamba
 • Eklenme Tarihi : 22 Ağustos 2014, Cuma
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 24000000
 • Onay Tarihi : 08 Ağustos 2014, Cuma
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Ankara
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : İvedik Arıtma Tesisleri
 • İhalenin Yapılacağı il : Ankara
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : YENIMAHALLE
 • İhalenin Yapılacağı Yer : ASKİ Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mahallesi 1502-1 Sokak No: 12 Yenimahalle / ANKARA
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 10 Eylül 2014, Çarşamba (Saat : 14:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : BELEDİYELER
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : Ankara Su Kanal İdaresi Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
 • İdare İl : Ankara
 • ANTİSCALANT SATIN ALINACAKTIR

  ANKARA SU KANAL İDARESİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  30000 KG ANTİSCALANT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/66806
  1-İdarenin
  a) Adresi : İvedik Mahallesi 1502-1 Sokak No:12 İVEDİK YENİMAHALLE/ANKARA
  b) Telefon ve faks numarası : 3123964225 - 3123964042
  c) Elektronik Posta Adresi : orhan.turk@aski.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  30.000 kg antiscalant
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : İvedik Arıtma Tesisleri
  c) Teslim tarihleri : Antiscalant kimyasalı 4 parti halinde teslim edilecektir. Teslimat İdarenin talebinden itibaren beş iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Her parti malın tesliminde, teslim edilen ürünün analiz sertifikaları ürün ile birlikte teslim edilecektir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : ASKİ Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mahallesi 1502-1 Sokak No: 12 Yenimahalle / ANKARA
  b) Tarihi ve saati : 10.09.2014 - 14:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

  a) aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

  b) Adayın veya steklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu,

  c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

  ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Yerli Malı Belgesi,

  d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarakilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

  Aday veya isteklinin yukarıda sayılan belgelerden her hangi bir tanesini sunmaları yeterlidir.

  4.3.3.
  4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

  Antiscalant içme ve kullanma suyunda kullanılacağından reverse osmos anti scalantları kategorisinde NSF / International certificasyon under ANS/NSF60 standardı

  4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:


  1- İstekliler, teklif ettikleri antiscalant kimyasalının teknik şartname ekindeki ham su analiz sonuçlarına göre dozaj miktarını gösteren yazılım/projeksiyon raporunu ( teklif vermiş olduğu antiscalant markasının orjinal programı ile) her bir tesis için yaparak imzalı olarak  İdareye sunacaklardır.

  2- İstekliler, teklif ettikleri antiscalanta ait Güvenlik bilgi formunu İdareye sunacaktır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Her türlü kimyasal malzeme satışı


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  En avantajlı teklif isteklilerin projeksiyon raporlarında belirttikleri günlük dozlanacak ürün miktarı baz alınarak aşağıdaki şekilde İdarenizce belirlenecektir.

  A= 30.000Kg (SATIN ALINACAK ÜRÜN MİKTARI)

  DT= Her bir isteklinin Bala, Beypazarı, Polatlı, Kesikköprü tesislerine dozlanacak günlük dozaj miktarlarının toplamı

  GS= Teklif edilen malzemenin tamamının tüketileceği gün sayısı

  GSmax= en yüksek GS sayısı

  BF= isteklilerin teklif ettikleri birim fiyat

  T= Firmaların hesaplanan teklifi

  AT= en düşük T sayısı ve en avantajlı teklif

  Her istekli için aşağıdaki şekilde GS sayısı hesaplanacaktır.

  GS= A/BT

  Hesaplama sonucu GS max tespit edilir.

  Her bir istekli için T sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır

  T=GSmax . BF . DT

  Hesaplanan "T" değerleri içinde EN DÜŞÜK OLANI EN EN AVANTAJLI TEKLİF OLARAK BELİRLENECEKTİR.

  AT= min T  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mahallesi 1502-1 Sokak No: 12 Yenimahalle / ANKARA adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mahallesi 1502-1 Sokak No: 12 Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.