30000 Kg Sentetik Yangın Söndürme Köpüğü Konsantresi

 • İhale No : 2014/93223
 • İhale Adı : 30000 Kg Sentetik Yangın Söndürme Köpüğü Konsantresi
 • İhale Tarihi : 09 Eylül 2014, Salı
 • Eklenme Tarihi : 22 Ağustos 2014, Cuma
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 35111520
 • Onay Tarihi : 19 Ağustos 2014, Salı
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Ankara
 • İşin Yapılacağı İlçe : ÇANKAYA
 • İşin Yapılacağı Yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İstanbul Yolu 7.Km. Bölge Trafik Yanı Yenimahalle/ANKARA adresindeki Merkez Depolarına teslim edilecektir.
 • İhalenin Yapılacağı il : Ankara
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : ÇANKAYA
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dikmen Caddesi No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 09 Eylül 2014, Salı (Saat : 14:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare Adı : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İkmal Bakım Daire Başkanlığı
 • İdare İl : Ankara
 • SENTETİK YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ KONSANTRESİ SATIN ALINACAKTIR

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  30000 Kg Sentetik Yangın Söndürme Köpüğü Konsantresi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/93223
  1-İdarenin
  a) Adresi : İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 06540 A.Ayrancı ÇANKAYA/ANKARA
  b) Telefon ve faks numarası : 3124623936 - 3124623939
  c) Elektronik Posta Adresi : www.egm.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  30.000 Kg. / Sentetik Yangın Söndürme Köpüğü Konsantresi Alımı 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İstanbul Yolu 7.Km. Bölge Trafik Yanı Yenimahalle/ANKARA adresindeki Merkez Depolarına teslim edilecektir.
  c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dikmen Caddesi No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA
  b) Tarihi ve saati : 09.09.2014 - 14:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 2 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü, Oda No:26, Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 2 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü, Oda No:26, Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.