4 Kalem Oyuncak Araba ve Bebek Alımı

 • İhale No : 2014/87560
 • İhale Adı : 4 Kalem Oyuncak Araba ve Bebek Alımı
 • İhale Tarihi : 03 Eylül 2014, Çarşamba
 • Eklenme Tarihi : 21 Ağustos 2014, Perşembe
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Plastik Sanayi ve Kauçuk
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 37510000, 37520000, 37527200
 • Onay Tarihi : 05 Ağustos 2014, Salı
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : İstanbul
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Mallar tek parti halinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ambarına teslim edilecektir.
 • İhalenin Yapılacağı il : İstanbul
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü. M. Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Kat:4, 34010 Merter / İSTANBUL
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 03 Eylül 2014, Çarşamba (Saat : 11:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : BELEDİYELER
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM ve AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare İl : İstanbul
 • OYUNCAK ARABA VE BEBEK SATIN ALINACAKTIR

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ

  4 Kalem Oyuncak Araba ve Bebek Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/87560
  1-İdarenin
  a) Adresi : M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. 62 34010 MERTER GÜNGÖREN/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 0 212 449 42 50 / 0 212 449 42 35 - 0 212 449 42 40 / 0 212 449 41 25
  c) Elektronik Posta Adresi : levazimayniyat@ibb.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  4 Kalem Oyuncak Araba Ve Bebek Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : : Mallar tek parti halinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ambarına teslim edilecektir.
  c) Teslim tarihi : İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı işe başlama tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günü içinde teslim edilecektir. Malların tamamının teslimatı tamamlandığında Taşınır Geçici Alındı belgesi düzenlenecektir. Teknik şartnamenin ilgili maddesi gereği ihaleyi kazanan firma teknik şartnamede belirtilen özelliklerde her kalem maldan önce birer adet numune tedarik edecek ve idareye onaylatacaktır. Numunelerin yüklenici tarafından tedarik edilip idareye teslimine kadar geçecek süre, teslimat süresine dahildir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü. M. Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Kat:4, 34010 Merter / İSTANBUL
  b) Tarihi ve saati : 03.09.2014 - 11:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 63 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü M. Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Merter / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü.M. Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Kat:4, 34010 Merter / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.