46 KALEM KURU GIDA MAL

 • İhale No : 2014/97934
 • İhale Adı : 46 KALEM KURU GIDA MAL
 • İhale Tarihi : 01 Eylül 2014, Pazartesi
 • Eklenme Tarihi : 20 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Gıda
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 15893000
 • Onay Tarihi : 13 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Çorum
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü - Kuzey Kampüsü-Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı-Üçtutlar Mah. Çevre Yolu Bulv. No:10 Çorum Dağıtım Yapılacak Mutfaklar 1. Fen Edebiyat Fakültesi Mutfağı Anbarı(Ulukavak Mah. Osmancık Cad. İkbal Kent Sitesi Karşısı Çorum) 2. İlahiyat Fakültesi Mutfağı Anbarı(Mimar Sinan Mah. 3. Cad. Çorum) 3. Sağlık Yüksekokulu Mutfağı Anbarı(Samsun Caddesi Çorum) 4. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Mutfağı Anbarı(Akkent 3. Cad. No:3 Çorum)
 • İhalenin Yapılacağı il : Çorum
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü - İhale Salonu
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 01 Eylül 2014, Pazartesi (Saat : 11:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
 • Bağlı Olduğu İdare : HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 • İdare Adı : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 • İdare İl : Çorum
 • KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR

  SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

  46 KALEM KURU GIDA MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/97934
  1-İdarenin
  a) Adresi : ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
  b) Telefon ve faks numarası : 3642192120 - 3642192149
  c) Elektronik Posta Adresi : sks@hitit.edu.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  46 Kalem Kuru Gıda ayrıntılı olarak idari şartname ekinde yer almaktadır.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü - Kuzey Kampüsü-Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı-Üçtutlar Mah. Çevre Yolu Bulv. No:10 Çorum Dağıtım Yapılacak Mutfaklar 1. Fen Edebiyat Fakültesi Mutfağı Anbarı(Ulukavak Mah. Osmancık Cad. İkbal Kent Sitesi Karşısı Çorum) 2. İlahiyat Fakültesi Mutfağı Anbarı(Mimar Sinan Mah. 3. Cad. Çorum) 3. Sağlık Yüksekokulu Mutfağı Anbarı(Samsun Caddesi Çorum) 4. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Mutfağı Anbarı(Akkent 3. Cad. No:3 Çorum)
  c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan ve analiz raporları tamamlandıktan sonra 10 gün içerisinde mesai saatlerinde teslim alınacaktır.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü - İhale Salonu
  b) Tarihi ve saati : 01.09.2014 - 11:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  Teknik şartnamedeki esaslar geçerlidir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı-Kuzey Kampüsü-Çevre Yolu Bulvarı 19030 ÇORUM adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.