5 Adet Belediyenin İçme Suyu Tesisi İhtiyacı PVC ve PE Boru Alımı İşi

 • İhale No : 2014/85258
 • İhale Adı : 5 Adet Belediyenin İçme Suyu Tesisi İhtiyacı PVC ve PE Boru Alımı İşi
 • İhale Tarihi : 21 Ağustos 2014, Perşembe
 • Eklenme Tarihi : 14 Ağustos 2014, Perşembe
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Plastik Sanayi ve Kauçuk
 • Kısmi Teklif : Verilir
 • Kısım No : 5
 • Okas : 44162500
 • Onay Tarihi : 16 Temmuz 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Ankara
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : İlgili Belediyelerin Şantiyelerine
 • İhalenin Yapılacağı il : Ankara
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : ALTINDAG
 • İhalenin Yapılacağı Yer : İller Bankası Anonim Şirketi / Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı / Ziraat Mahallesi 657. Sok. No:14 - Altındağ / ANKARA
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 21 Ağustos 2014, Perşembe (Saat : 14:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : 5018 Kapsamı Dışındaki Diğer İdareler
 • Bağlı Olduğu İdare : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
 • İdare Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ÜSTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • İdare İl : Ankara
 • BORU (PVC VE PE) SATIN ALINACAKTIR

  İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ÜSTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  5 Adet Belediyenin İçme Suyu Tesisi İhtiyacı PVC ve PE Boru Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/85258
  1-İdarenin
  a) Adresi : ZİRAAT MAHALLESİ 657.SOKAK NO: 14 ALTINDAĞ/ANKARA
  b) Telefon ve faks numarası : 312 303 32 02 - 312 303 32 98
  c) Elektronik Posta Adresi : ustyapi@ilbank.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  Muhtelif Çap ve Miktarda PVC ve PE Borular 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yerleri : : İlgili Belediyelerin Şantiyelerine
  c) Teslim tarihi : sözleşme tarihinden itibaren işin tamamının toplam imalat süresi 20 (yirmi) takvim günüdür. Kabulün yapılmasını müteakip 10 (on) takvim günü nakliye süresi ayrıca verilecektir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : İller Bankası Anonim Şirketi / Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı / Ziraat Mahallesi 657. Sok. No:14 - Altındağ / ANKARA
  b) Tarihi ve saati : 21.08.2014 - 14:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

  Yetkili Satıcı İse:
  - Yetkili Satıcılık belgesi, (ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yeralan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sürküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.)
  Yetki Alınan Firmanın;
  a) Adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  b) Üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen Kapasite Raporu
  c) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
  ç) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
  d) Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
  İmalatcı İse:
  a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
  c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
  ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
  d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

  4.3.3.
  4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

  PE 100 borular TS EN 12201-2 standartlarına veya muadili uluslararası standartlara uygun olarak üretilecektir.
  PVC borular TS EN 1452-2 standartlarına veya muadili uluslararası standartlara uygun olarak üretilecektir.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Her Çap ve Basınçta PVC/PE Boru İmalatı / Satışı


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası Anonim Şirketi / Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı / İhale grubu (İstekliler; İller Bankası Anonim Şirketi / Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Atatürk Bulvarı No:21 Opera-Ankara adresine şartname bedelini yatırdıktan sonra, Üstyapi Uygulama Dairesi Başkanlığı / İhale Grubuna gelerek ihale dokümanını alacaklardır.) adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi / Genel Giren Evrak Bölümü / Ziraat Mahallesi 657. Sok. No:14 - Altındağ / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.