52 KALEM ÇEŞİTLİ BORU VE BORU MALZAMESİ ALIMI

 • İhale No : 2014/76351
 • İhale Adı : 52 KALEM ÇEŞİTLİ BORU VE BORU MALZAMESİ ALIMI
 • İhale Tarihi : 31 Temmuz 2014, Perşembe
 • Eklenme Tarihi : 23 Temmuz 2014, Çarşamba
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Plastik Sanayi ve Kauçuk
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 31711400, 44114220, 44162100, 44163100, 44163200, 44163210, 44163230, 44163240, 44164300, 44165300, 44167000, 44167400
 • Onay Tarihi : 02 Temmuz 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Şırnak
 • İşin Yapılacağı İlçe : CIZRE
 • İşin Yapılacağı Yer : CİZRE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
 • İhalenin Yapılacağı il : Şırnak
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : CIZRE
 • İhalenin Yapılacağı Yer : ŞAH MAHALLESİ NUSAYBİN CAD.OFİS CENTER PLAZA APT.KAT2 CİZRE/ŞIRNAK -
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 31 Temmuz 2014, Perşembe (Saat : 14:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : BELEDİYELER
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : CİZRE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare İl : Şırnak
 • BORU VE BORU MALZAMESİ SATIN ALINACAKTIR

  CİZRE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  52 KALEM ÇEŞİTLİ BORU VE BORU MALZAMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/76351
  1-İdarenin
  a) Adresi : ŞAH MAHALLESİ NUSAYBİN CADDESİ OFİS CENTER PLAZA KAT 2 73200 CİZRE/ŞIRNAK
  b) Telefon ve faks numarası : 4866161010 - 4866168513
  c) Elektronik Posta Adresi : cizrebelihalebirimi@gmail.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  52 KALEM BORU VE BORU MALZAMESİ ALIMI 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : CİZRE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
  c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İHTİYACA BİNAEN SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 5 (BEŞ) İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE PEYDERPEY 31.12.2014 TARİHİNE KADARDIR


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : ŞAH MAHALLESİ NUSAYBİN CAD.OFİS CENTER PLAZA APT.KAT2 CİZRE/ŞIRNAK
  b) Tarihi ve saati : 31.07.2014 - 14:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1.
  4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

  ALINACAK MALZAMELERİN TSE KALİTELİ BELGELİ OLMASI DİKKATE  ALINACAKTIR.

  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  İSTEKLİLLER TEDARİK EDİLECEK MALZAMELERİN ;NUMUNELERİ ,KATALOGLARI,FOTOGRAFLARI İLE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLARI VE AÇIKLAMALARI İÇEREN DÖKÜMAN TEKLİF DOSAYASINDA SUNACAKTIR.

  İSTENİLEN NUMUNELER TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale sadece yerli isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 1 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı CİZRE BELEDİYESİ GELİR SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CİZRE BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.