6500 m2 8 cm kalınlığında natürel beton parke ve 800 adet 75x15x30 ölçülerinde natürel beton bördür

 • İhale No : 2014/98004
 • İhale Adı : 6500 m2 8 cm kalınlığında natürel beton parke ve 800 adet 75x15x30 ölçülerinde natürel beton bördür
 • İhale Tarihi : 01 Eylül 2014, Pazartesi
 • Eklenme Tarihi : 19 Ağustos 2014, Salı
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Mobilya Dekorasyan
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 44113000
 • Onay Tarihi : 13 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İşin Yapılacağı İlçe : PINARBASI
 • İşin Yapılacağı Yer : Pınarbaşı Belediye sınırları içinde inşaat alanı.
 • İhalenin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : PINARBASI
 • İhalenin Yapılacağı Yer : BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 01 Eylül 2014, Pazartesi (Saat : 14:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : BELEDİYELER
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : PINARBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare İl : Kastamonu
 • NATÜREL BETON PARKE VE NATÜREL BETON BÖRDÜR SATIN ALINACAKTIR

  PINARBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  6500 m2 8 cm kalınlığında natürel beton parke ve 800 adet 75x15x30 ölçülerinde natürel beton bördür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/98004
  1-İdarenin
  a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ 37770 - PINARBAŞI/KASTAMONU
  b) Telefon ve faks numarası : 3667712242 - 3667712243
  c) Elektronik Posta Adresi : pinarbasibelediyesi@gmail.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  6500 adet 8 cm kilitli beton parke ve 800 adet 75x15x30 ölçülerinde natürel beton bordür
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Pınarbaşı Belediye sınırları içinde inşaat alanı.
  c) Teslim tarihi : sözleşme imza tarihinden itibaren 30 iş günü içinde mal teslim edilecektir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU
  b) Tarihi ve saati : 01.09.2014 - 14:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1.
  4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

  Üretilen malzemeler TSE li olacak ve TSE belgeleri ibraz edilecektir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BELEDİYE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.