71 Kalem İlaç ve Serum

 • İhale No : 2014/78517
 • İhale Adı : 71 Kalem İlaç ve Serum
 • İhale Tarihi : 14 Ağustos 2014, Perşembe
 • Eklenme Tarihi : 08 Ağustos 2014, Cuma
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilir
 • Kısım No : 71
 • Okas : 33000000
 • Onay Tarihi : 09 Temmuz 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : İstanbul
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : İhale Dokümanı ekinde verilen Hastane Malzeme Dağılım Listesinde yer alan Hastanelerin İlgili Depoları
 • İhalenin Yapılacağı il : İstanbul
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MALTEPE
 • İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Başıbüyük mah. Atatürk Cad. No:1 34854/Maltepe/İSTANBUL(Konferans Salonu)
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 14 Ağustos 2014, Perşembe (Saat : 10:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 • İdare Adı : Kamu Hastane Birliği(Anadolu Güney) SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 • İdare İl : İstanbul
 • İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

  KAMU HASTANE BİRLİĞİ(ANADOLU GÜNEY) SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

  71 Kalem İlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/78517
  1-İdarenin
  a) Adresi : Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34840 Maltepe/İstanbul MALTEPE/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 2164212626 - 2164210016
  c) Elektronik Posta Adresi : khbistanbulsatinalma@gmail.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  71 Kalem İlaç ve Serum
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yerleri : İhale Dokümanı ekinde verilen Hastane Malzeme Dağılım Listesinde yer alan Hastanelerin İlgili Depoları
  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihale dokümanı ekinde verilen İlaçların Hastanelere Göre Dağılım Listesinde yer alan hastanelerin talebi üzerine 7 (yedi) iş günü içerisinde Hastanelerin İlgili Depolarına teslim edilecektir. Mal teslimi İdarenin isteğine göre parça parça ihtiyaçlara göre yapılacaktır.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Başıbüyük mah. Atatürk Cad. No:1 34854/Maltepe/İSTANBUL(Konferans Salonu)
  b) Tarihi ve saati : 14.08.2014 - 10:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2.
  4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

  İstekliler Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Ecza Deposu Ruhsatnamesi, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış İmalat İzin Belgesi, İthalatçı ise Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi'ni teklif zarfında sunacaklardır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü ilaç ve serum satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H bünyesinde bulunan İstanbul Defterdarlığı 7 No'lu Döner Sermaye Saymanlığına döküman bedeli yatırılarak İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Başıbüyükmah. Atatürk Cad. No:1 34854/Maltepe/İSTANBUL(Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi)'nden alınacaktır. adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.