Akaryakıt ( Motorin 10 ppm )

 • İhale No : 2014/94480
 • İhale Adı : Akaryakıt ( Motorin 10 ppm )
 • İhale Tarihi : 01 Eylül 2014, Pazartesi
 • Eklenme Tarihi : 19 Ağustos 2014, Salı
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Enerji ve Yakıt
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 09134220
 • Onay Tarihi : 06 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği sahası içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü Akaryakıt Ambarı yakıt deposu
 • İhalenin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İdare Binası İhale Salonu - Giriş Kat
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 01 Eylül 2014, Pazartesi (Saat : 14:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : İL ÖZEL İDARELERİ
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : Kastamonu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • İdare İl : Kastamonu
 • AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

  KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Akaryakıt ( Motorin 10 ppm ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/94480
  1-İdarenin
  a) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 - 37200 MERKEZ/KASTAMONU
  b) Telefon ve faks numarası : 0 ( 366 ) 215 23 57 – 215 23 58 - 0 ( 366 ) 215 11 99 - 215 23 62
  c) Elektronik Posta Adresi : destek@kastamonuozelidare.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  250.000 Litre Motorin - 10 ppm EN 590 / Mal Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği sahası içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü Akaryakıt Ambarı yakıt deposu
  c) Teslim tarihi : Yüklenici İdarenin ihtiyacı doğrultusunda sipariş verilen miktardaki Akaryakıtı ( Motorin ) kendisine tebliğini izleyen 3 ( Üç ) gün içerisinde idarenin akaryakıt ambarı depolarına teslim edecektir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin ihtiyacı doğrultusunda yükleniciye sipariş verilerek alım işine başlanılacak ve peyder pey alınacak olup; 31.12.2014 tarihi itibariyle alım işi sona erecektir. İdare söz konusu akaryakıt ürünlerinin alımını ihtiyacı doğrultusunda iş bitim tarihinden öncede tamamlayabilir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İdare Binası İhale Salonu - Giriş Kat
  b) Tarihi ve saati : 01.09.2014 - 14:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  5015 sayılı Petrol Piyasası Kannunu hükümlerine uygun olarak ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan istekliye verilen ve teklif sahibinin ihale konusu akaryakıtın ( Motorin ) dağıtımını , satışını yapabileceğini gösteren ve iş bitim tarihi 31.12.2014 tarihine kadar  geçerliliği olan " İstasyonlu Bayilik Lisansı Belgesini "  ihale teklif zarfında aslı veya onaylı sureti verilecektir.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

  *  İsteklinin imalatçı olduğunu  gösteren belge veya belgeler şunlardır.

  1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

  2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

  3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

  4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

  *  İsteklinin Yetkili Satıcı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır.  

  a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ;

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından istekliye verilmiş  ve iş bitim tarihi olan 31.12.2014 tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " olduğunu gösterir belgeyi ihale teklif zarfında sunacaklardır.

  b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ;

        Teklif Sahibinin bayisi olduğu yetkili kuruluştan istekliye verilmiş ve iş bitim tarihi 31.12.2014 tarihine kadar geçerliliği olan " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Belgesi veya , Bayilik  faaliyeti olduğuna dair yazı  ile  Bayilik Sözleşmesini ihale teklif zarfında sunacaklardır.

  c ) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan " İş Yeri Açma ve İzin Belgesini " ihale teklif zarfında sunacaklardır.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü -İhale Bürosu - 1.Kat adresinden satın alınabilir. 
  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi TR 48 0001 0001 5136 0990 6250 01 IBAN Numarası ve 6850055157 Vergi numaralı Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İdare Binası İhale Salonu - Giriş Kat – (Posta ile gönderimlerde Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu- 1.Kat - adresine gönderilecektir.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.