BAKTERİYEL BİYOREMİDASYON (PETROL KİRLİLİGİ İÇİN)

 • İhale No : 2014/99995
 • İhale Adı : BAKTERİYEL BİYOREMİDASYON (PETROL KİRLİLİGİ İÇİN)
 • İhale Tarihi : 11 Eylül 2014, Perşembe
 • Eklenme Tarihi : 25 Ağustos 2014, Pazartesi
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 24000000
 • Onay Tarihi : 19 Ağustos 2014, Salı
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Batman
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ / BATMAN
 • İhalenin Yapılacağı il : Batman
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 11 Eylül 2014, Perşembe (Saat : 14:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : KİTLER
 • Bağlı Olduğu İdare : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO)
 • İdare Adı : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare İl : Batman
 • BAKTERİYEL BİYOREMİDASYON SATIN ALINACAKTIR

  TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

  BAKTERİYEL BİYOREMİDASYON (PETROL KİRLİLİGİ İÇİN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/99995
  1-İdarenin
  a) Adresi : TÜRKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN
  b) Telefon ve faks numarası : 4882132710 - 4882134153
  c) Elektronik Posta Adresi : bsupply@tpao.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  BAKTERİYEL BİYOREMİDASYON (26000 KG)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ / BATMAN
  c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 14 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU
  b) Tarihi ve saati : 11.09.2014 - 14:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1.
  4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

  * Firma vereceği teklifinde, malzemeye ait teknik bilgileri, yurtiçi veya yurtdışından alınmış izin, kalite veya patent belgelerini, ilgili mevzuata uygun ve Türkçe olarak hazırlanmış  Malzeme  Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) TPAO'ya iletecektir.
  * Firma vereceği teklifinde, yukarıdaki belgelerin yanısıra, firma tarafından ürünün Türkiye'deki veya dünyadaki uygulamalarına ilişkin test çalışmaları ve ürünün min.%90 kirlilik giderimi sağladığını gösterir uygulama sonuçlarını da (laboratuvarlardan alınmış onaylı analiz sonuçları dahil olmak üzere) TPAO'ya sunacaktır.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ SATINALMA ŞEFLİĞİ / BATMAN adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ GELEN EVRAK SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.