Çöp Toplama, Nakli, Süpürme, Yıkama, ve Konteynerlerin Dezenfekte Edilmesi İşleri

 • İhale No : 2014/86939
 • İhale Adı : Çöp Toplama, Nakli, Süpürme, Yıkama, ve Konteynerlerin Dezenfekte Edilmesi İşleri
 • İhale Tarihi : 25 Ağustos 2014, Pazartesi
 • Eklenme Tarihi : 14 Ağustos 2014, Perşembe
 • İhale Türü : HİZMET
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Temizlik ve Çevre
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 90000000
 • Onay Tarihi : 01 Ağustos 2014, Cuma
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İşin Yapılacağı İlçe : TOSYA
 • İşin Yapılacağı Yer : Tosya Belediye Hizmet Alanı Sınırları Dahilinde
 • İhalenin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : TOSYA
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Kargı Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 18 Tosya/KASTAMONU -
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 25 Ağustos 2014, Pazartesi (Saat : 09:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : BELEDİYELER
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : TOSYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
 • İdare İl : Kastamonu
 • ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

  TOSYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

  Çöp Toplama, Nakli, Süpürme, Yıkama, ve Konteynerlerin Dezenfekte Edilmesi İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/86939

  1-İdarenin

  a) Adresi : KARGI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI 18 37300 TOSYA TOSYA/KASTAMONU
  b) Telefon ve faks numarası : 3663131009 - 3663132193
  c) Elektronik Posta Adresi : sitkidanaci@gmail.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  Teknik Şartnamede ayrıntıları verilen çeşitli vasıfta toplam 49 personel ve ayrıntıları verilen muhtelif cins ve sayıda 9 araç makine ve ekipmanı ile 36 ay süre boyunca Çöp Toplama, Nakli, Süpürme, Yıkama ve Konteynerlerin Dezenfekte Edilmesi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Tosya Belediye Hizmet Alanı Sınırları Dahilinde
  c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2014, işin bitiş tarihi 30.09.2017


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Kargı Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 18 Tosya/KASTAMONU
  b) Tarihi ve saati : 25.08.2014 - 09:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  Karayolları taşıma kanunu gereği Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış C1, C2, K1, K2,L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birinin aslı veya noter onaylı suretini ibraz edeceklerdir.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
  Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
  Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
  b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
  Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
  Toplam cironun teklif edilen bedelin ’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
  Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

  Aracın Cinsi İş Başında Bulundurulacak Araç Sayısı;


  Büyük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 13+1,5 m3 kapasiteli otomatik yüklemeli (en az 2006 Model; en az 160 HP gücünde) 2 adet,
  Küçük Sıkıştırmalı Monoblok Çöp Kamyonu Min 5 m3 kapasiteli (otomatik yüklemeli, en az 2006 Model; en az 100 HP gücünde) 1 adet
  İdare malı Küçük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 7+1 m3 kapasiteli (otomatik yüklemeli, 2012 model) 1 adet
  Arazöz En az 9 ton kapasiteli (en az 2006 Model; 160 HP gücünde) 1 adet
  Pick-up 4x4 çift kabin pick-up (en az 2006 Model; en az 90 HP gücünde) 1 adet
  Traktör En az 2006 Model (en az 45 HP gücünde) 1 adet
  Vakumlu Yol Süpürme Aracı Min. 1,5 m3 kapasiteli (az 65 HP gücünde) 1 adet
  Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı Kombi sistemli (en az 2006 model, en az 180 HP gücünde) 1 adet

  4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

  İhale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış ve ihale konusu iş ile ilgili
  TSE 13111, ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması zorunludur.

  Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
  İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  İhale konusu hizmet ve hizmetin bölümleri ile nitelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen; araç ve personelle birlikte gerçekleştirilen çöp toplama, nakli, süpürme, yıkama, konteynerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi işleri bir bütün olarak değerlendireceği gibi ayrı ayrı da değerlendirilir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine  oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kargı Mah. Cumhuriyet Meydanı No:18 Tosya/KASTAMONU Tosya Belediyesi Çevre Koruma Hizmetleriadresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tosya Belediye Başkanlığı Meclis Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

  13.Diğer hususlar:

  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.