ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI (İŞ UYGULA MESLEKİ EĞİTİM VE EĞİTİM MERKEZİ OKULLARINA)

 • İhale No : 2014/96015
 • İhale Adı : ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI (İŞ UYGULA MESLEKİ EĞİTİM VE EĞİTİM MERKEZİ OKULLARINA)
 • İhale Tarihi : 11 Eylül 2014, Perşembe
 • Eklenme Tarihi : 22 Ağustos 2014, Cuma
 • İhale Türü : HİZMET
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Araç Kiralama ve Personel Taşıma
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 80100000
 • Onay Tarihi : 20 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Bursa
 • İşin Yapılacağı İlçe : OSMANGAZI
 • İşin Yapılacağı Yer : Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Altıparmak Caddesi Kaymakamlık binası kat 1 Osmangazi/BURSA
 • İhalenin Yapılacağı il : Bursa
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : OSMANGAZI
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Altıparmak Caddesi Kaymakamlık Binası Kat:1 Osmangazi/BURSA
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 11 Eylül 2014, Perşembe (Saat : 14:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : MÜSTEŞARLIK
 • İdare Adı : Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
 • İdare İl : Bursa
 • ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  OSMANGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

  ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI (İŞ UYGULA MESLEKİ EĞİTİM VE EĞİTİM MERKEZİ OKULLARINA) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/96015

  1-İdarenin

  a) Adresi : altiparmak caddesi OSMANGAZİ/BURSA
  b) Telefon ve faks numarası : 2242209400 - 2242225814
  c) Elektronik Posta Adresi : osmangazi@meb.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  178 İş Günü 529 öğrencinin Otistik Çocuklar Uygulama, İş Uygulama, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okullarına (Öğrenci+ Veli+ Refakatçi İle Birlikte Uygun Kapasiteli) 56 araçla Taşınması Hizmet Alım İşi. 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Altıparmak Caddesi Kaymakamlık binası kat 1 Osmangazi/BURSA
  c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.09.2014, işin bitiş tarihi 12.06.2015


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Altıparmak Caddesi Kaymakamlık Binası Kat:1 Osmangazi/BURSA
  b) Tarihi ve saati : 11.09.2014 - 14:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  1)- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 10 yaşından küçük (on yaş dahil) olduğuna ilişkin ruhsatın onaylı fotokopisi, .(Ruhsatların aslı veya suretleri idareye teslim edilir)
  2)- Taşıyıcı firma veya şahıslar Taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kıldığı Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler. (Sigortaların aslı veya suretleri idareye teslim edilir)
  3)- Zorunlu koltuk sigortası belgesi (aslı veya onaylı sureti) (Sigortaların aslı veya suretleri idareye teslim edilir)
  4)- Vergi mükellefi olduğuna dair Vergi levhasının örneği (aslı veya onaylı sureti) (Aslı veya sureti idareye teslim edilir)
  5 )- İhaleye katılan araçların (1/3) kısmının firmanın veya tüzel kişiliğin kendine ait Öz Mal olması gerekir. (Resmi Gazete 06/08/2013 tarih ve Sayılı 28730 Gazete)
  6)- İhalenin bütünlüğü göz önünde bulundurularak (Tablo-1)’de belirtilen ihalelerde gösterilen araçlar ve diğer araçların belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır. Aynı belgelerle (Tablo 1)’de belirtilen diğer ihalelere katılım yapılmayacaktır.
  7)- ÖZEL İZİN BELGESİ: (Değişik bend:11.10.2008/27021 RG) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile İl-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerince, diğer yerlerde ise ilgili belediyelerce verilen ve okul servis aracının işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını ve izleyeceği güzergâhı belirten belge (İhaleyi kazanan yüklenici sözleşme imzalayana kadar/öğrenci taşıma işine başlayana kadar idareye teslim edecektir. Ayrıca,  (Büyükşehir Belediyesinden alınmış araçlarına ait işletme ruhsatı ihale dosyasında sunulacaktır. ) (Resmi Gazete 06/08/2013 tarih ve Sayılı 28730 Gazete)
  8)-Taşıma yapacak olan aracın öğrenci servisi (S Plaka) olması zorunludur. (Merkez S plakalı araçlarla taşıma yapılabilir.)
  9)-Taşıma yapacak araç kiralık ise Noter Onaylı kira sözleşmesi idareye sunulacaktır.
  10)- Engelli öğrenciler ailelerinden teslim alınıp taşıma merkezi okula teslim edilecek. Okuldan tekrar alınıp ailelerine teslim edilecektir. Servis araçlarında öğrencilerin araçlara binip inmesine yardımcı olacak yardımcı personel (refakatçi) bulundurulacaktır. SERVİS ARAÇLARI ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN (ENGEL DURUMUNA GÖRE) BİNMESİ VE İNMESİNE UYGUN OLACAKTIR. (İhtiyaç Durumunda İdarenin talepleri doğrultusunda, Araçlarda Binme/İnme Asansörü Bulundurulacaktır.)


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
  Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
  Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
  b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
  Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
  Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
  Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Kamu ve Özel sektörde her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Altıparmak Cad. Kaymakamlık Binası Kat: 1 Osmangazi/BURSA adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Altıparmak Caddesi Kaymakamlık Binası Kat:1 Osmangazi/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

  13.Diğer hususlar:

  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.