HAŞERE İLACI

 • İhale No : 2014/50903
 • İhale Adı : HAŞERE İLACI
 • İhale Tarihi : 05 Haziran 2014, Perşembe
 • Eklenme Tarihi : 09 Mayıs 2014, Cuma
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 24452000
 • Onay Tarihi : 05 Mayıs 2014, Pazartesi
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Şanlıurfa
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • İhalenin Yapılacağı il : Şanlıurfa
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Karaköprü belediyesi Diyarbakır yolu üzere 5.km karaköprü 63300 /ŞANLIURFA
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 05 Haziran 2014, Perşembe (Saat : 10:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : BELEDİYELER
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
 • İdare İl : Şanlıurfa
 • HAŞERE İLACI SATIN ALINACAKTIR

  KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  HAŞERE İLACI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/50903
  1-İdarenin
  a) Adresi : Diyarbakir Yolu üzeri 5. km. üzeri Karaköprü 63300 KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
  b) Telefon ve faks numarası : 4143477236 - 4143477642
  c) Elektronik Posta Adresi : karakoprubelediyesi@gmail.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  1-En az % 15 Cyfluthrin EC 800.000 Hektar 2- En az % 48 Diflubenzuron SC 19200 Hektar 3- En az % 6,5 Alphacypermethrin SC,SE veya ME 1400 Hektar 4- Thiametoxam WDG veya Acetamibrid SG, İmidacloprid WDG 600.000 Metre kare 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Temizlik İşleri Müdürlüğü
  c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını izleyen gün başlayacak 20 gün içinde teslim edilecektir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Karaköprü belediyesi Diyarbakır yolu üzere 5.km karaköprü 63300 /ŞANLIURFA
  b) Tarihi ve saati : 05.06.2014 - 10:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

  a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
  b)Adayın  ve isteklinin üyesi olduğu  meslek odası tarafından aday ve istekli  adına düzenlenen Kapasite Raporu,
  c) Adayın  ve isteklinin kayıtlı olduğu  meslek odası tarafından aday ve istekli  adına düzenlenen  İmalat Yeterlik Belgesi,
  ç) Adayın  ve isteklinin kayıtlı olduğu  meslek odası tarafından aday ve istekli  adına düzenlenmiş ve teklif ettiği  mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
  d) Adayın veya isteklinin alım konusu olan malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren Belgeler.
  e) Aday veya isteklinin yukarıdaki belgelerden herhangi birini sunması yeterli kabul edilecektir.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Haşere ilacı alınması işi


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaköprü Belediyesi İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaköprü Belediyesi İhale birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.