İTHAL KÖMÜR (110-150 MM EBADINDA )

 • İhale No : 2014/100320
 • İhale Adı : İTHAL KÖMÜR (110-150 MM EBADINDA )
 • İhale Tarihi : 02 Eylül 2014, Salı
 • Eklenme Tarihi : 21 Ağustos 2014, Perşembe
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Enerji ve Yakıt
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 09111100
 • Onay Tarihi : 19 Ağustos 2014, Salı
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Çorum
 • İşin Yapılacağı İlçe : ISKILIP
 • İşin Yapılacağı Yer : İskilip Orman İşletme Müdürlüğü Kalorifer Dairesi ( İskilip İlçe Merkezi) :100 TON Bayat Orman İşletme Şefliği Kalorifer Dairesi ( Bayat İlçe Merkezi) : 15 TON
 • İhalenin Yapılacağı il : Çorum
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : ISKILIP
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Meydan Mahallesi Akşemseddin Cad.No:154 İskilip /Çorum
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 02 Eylül 2014, Salı (Saat : 14:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : İTHAL KÖMÜR (110-150 MM EBADINDA ) ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSKİLİP DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İTHAL KÖMÜR (110-150 MM EBADINDA ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
 • Bağlı Olduğu İdare : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-İskilip DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare İl : Çorum
 • İTHAL KÖMÜR (110-150 MM EBADINDA )

  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSKİLİP DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  İTHAL KÖMÜR (110-150 MM EBADINDA ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/100320
  1-İdarenin
  a) Adresi : MEYDAN MAH. AKSEMSEDDIN CAD. 154 19400 İSKİLİP/ÇORUM
  b) Telefon ve faks numarası : 3645116187 - 3645113936
  c) Elektronik Posta Adresi : umutermis@ogm.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  115 Ton İthal Kömür
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : İskilip Orman İşletme Müdürlüğü Kalorifer Dairesi ( İskilip İlçe Merkezi) :100 TON Bayat Orman İşletme Şefliği Kalorifer Dairesi ( Bayat İlçe Merkezi) : 15 TON
  c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Meydan Mahallesi Akşemseddin Cad.No:154 İskilip /Çorum
  b) Tarihi ve saati : 02.09.2014 - 14:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ve katı yakıt uygunluk satış izin belgesi


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

  Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ve katı yakıt uygunluk satış izin belgesi


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İskilip Orman İşletme Müdürlüğü ?Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İskilip Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.