Karabük Merkez Düzçam Göleti

 • İhale No : 2014/36372
 • İhale Adı : Karabük Merkez Düzçam Göleti
 • İhale Tarihi : 03 Eylül 2014, Çarşamba
 • Eklenme Tarihi : 20 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İhale Türü : YAPIM
 • İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında
 • İhale Durumu : Davet aşamasında
 • Sektör : İnşaat
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 45247270
 • Onay Tarihi : 26 Mart 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Karabük
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Karabük İli Düzçam Köyü
 • İhalenin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 03 Eylül 2014, Çarşamba (Saat : 14:00)
 • İhale Kayıt No Durum : Davet aşamasında
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
 • Bağlı Olduğu İdare : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare Adı : Bölge Müdürlüğü-23.Bölge Kastamonu DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare İl : Kastamonu
 • GÖLET YAPTIRILACAKTIR

  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Karabük Merkez Düzçam Göleti yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 
  Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 
  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/36372
  1-İdarenin
  a) Adresi : İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100 MERKEZ KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
  b) Telefon ve faks numarası : 3662149227 - 3662147495
  c) Elektronik Posta Adresi : dsi23@dsi.gov.tr
  ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2- Ön yeterlik konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  Talvegden 50 m yüksekliğinde Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Baraj 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Karabük İli Düzçam Köyü
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1100 (binyüz) takvim günüdür.


  3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

  a) Yapılacağı yer : İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU
  b) Tarihi ve saati : 07.04.2014 10:00


  4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
  4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
  2.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 
  Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
  4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
  b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
  Adayın cirosunun 5.500.000 TRY (Türk Lirası) , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 4.000.000 TRY (Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

  Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 15.600.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan A: alt yapı işleri ,VIII. Grup Barajlar) işler benzer iş olarak değerlendirilecektir

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/ diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Türkiye'deki veya Yurtdışındaki Denkliği YÖK tarafından Kabul edilmiş ünivesitelerin Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin İnşat Mühendisliği Bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomlar ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır


  5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  6. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.Ön yeterlik dokümanı 150 TRY (Türk Lirası) ve ihale dokümanı 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 23. Bölge Müdürlüğü- Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü- İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU adresinden satın alınabilir. 
  6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

  9. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2