KATYONİK SIVI POLİMER (P YOĞUNLUKTA)

 • İhale No : 2014/98612
 • İhale Adı : KATYONİK SIVI POLİMER (P YOĞUNLUKTA)
 • İhale Tarihi : 09 Eylül 2014, Salı
 • Eklenme Tarihi : 25 Ağustos 2014, Pazartesi
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 24958300
 • Onay Tarihi : 14 Ağustos 2014, Perşembe
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Eskişehir
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ MALZEME DEPOSU - ESKİŞEHİR
 • İhalenin Yapılacağı il : Erzurum
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 09 Eylül 2014, Salı (Saat : 14:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : BELEDİYELER
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.S.K.İ. genel Müdürlüğü
 • İdare İl : Eskişehir
 • KATYONİK SIVI POLİMER SATIN ALINACAKTIR

  ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  KATYONİK SIVI POLİMER (%50 YOĞUNLUKTA) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/98612
  1-İdarenin
  a) Adresi : ORHANGAZI MAHALLESI ÖMÜR MEVKII ARITMA TESISLERI 26160 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
  b) Telefon ve faks numarası : 2223243020 - 2223242429
  c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@eskisehir-eski.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  100 TON KATYONİK SIVI POLİMER (%50 YOĞUNLUKTA)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ MALZEME DEPOSU - ESKİŞEHİR
  c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP İDARENİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA PARTİLER HALİNDE EN FAZLA 7 SEFERDE VE 365 TAKVİM GÜNÜ İÇERSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR
  b) Tarihi ve saati : 09.09.2014 - 14:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  1)İHALEYE KATILAN FİRMALAR, TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MSDS) İHALE TEKLİF ZARFINDA SUNACAKLARDIR.
  2)İHALEYE KATILAN FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNE AİT 100 KG. NUMUNEYİ İHALEDEN ÖNCE İŞLETME TESTİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE TUTANAK KARŞILIĞI TESLİM EDECEKLERDİR. TESLİM EDİLEN NUMUNELERİN AMBALAJLARINDA ÜRÜNE AİT BİLGİLER EKSİKSİZ OLARAK GÖRÜLMELİDİR. NUMUNE GÖNDERMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ KİMYEVİ MADDE TESLİMATLARI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  E.S.K.İ. ATIKSU ARITMA TESİSİNDEKİ MEKANİK YOĞUNLAŞTIRICILARDA YAPILACAK TEKNİK ŞARTNAMEDE AYRINTILARI AÇIKLANAN İŞLETME TESTİNDE ÇIKAN SONUÇLARA GÖRE AŞAĞIDAKİ BİRİM MALİYET HESABI YAPILACAKTIR.
  A =MEKANİK YOĞUNLAŞTIRICILARA GELEN ÇAMUR KURU MADDE MİKTARI
  =MEKANİK YOĞUNLAŞTIRICI BESLEME DEBİSİ (M3 /SA) x MEKANİK YOĞUNLAŞTIRICI BESLEME ÇAMURU KONSANTRASYONU (KG  KM / M3)
  B = MEKANİK YOĞUNLAŞTIRICILARA GELEN POLİMER MİKTARI
  = POLİMER DEBİSİ (M3/SA) x POLİMER % KONSANTRASYONU (KG  POLİMER / M3)
  C = 1 KG. KURU MADDE İÇİN HARCANMASI GEREKEN POLİMER MİKTARI = B / A
  D = EN AVANTAJLI TEKLİF = TEKLİF FİYATI x C
  TEKLİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜN AVANTAJ FİYAT (D) BEDELİ ESAS ALINACAKTIR.  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 140 TRY (Türk Lirası) karşılığı E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir. 
  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 150 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 180 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR BANKASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 00158007260713747 IBAN NO: TR72 0001 5001 5800 7260 7137 47 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.