Malzeme Dahil Yemek / Hazır Yemek ve Sonrası

 • İhale No : 2014/86480
 • İhale Adı : Malzeme Dahil Yemek / Hazır Yemek ve Sonrası
 • İhale Tarihi : 25 Ağustos 2014, Pazartesi
 • Eklenme Tarihi : 14 Ağustos 2014, Perşembe
 • İhale Türü : HİZMET
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Yemek Hizmeti
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 55320000, 55321000, 55322000, 55524000
 • Onay Tarihi : 18 Temmuz 2014, Cuma
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İşin Yapılacağı İlçe : TASKÖPRÜ
 • İşin Yapılacağı Yer : Sümer Mah. Ş.Mehmet SÖZEN Cad. No:88 Taşköprü/KASTAMONU 37400 Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü
 • İhalenin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Sümer Mah. Ş.Mehmet SÖZEN Cad. No:88 Taşköprü/KASTAMONU 37400 Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 25 Ağustos 2014, Pazartesi (Saat : 11:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : MÜSTEŞARLIK
 • İdare Adı : Yatılı Bölge Ortaokulu-Taşköprü MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
 • İdare İl : Kastamonu
 • YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

  YATILI BÖLGE ORTAOKULU-TAŞKÖPRÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

  Malzeme Dahil Yemek / Hazır Yemek ve Sonrası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/86480

  1-İdarenin

  a) Adresi : SÜMER MAHALLESI S.MEHMET SÖZEN CAD. YATILI ILKÖGRETIM BÖLGE OKULU NO:88 37400 MERKEZ TAŞKÖPRÜ/KASTAMONU
  b) Telefon ve faks numarası : 3664173861 - 3664173864
  c) Elektronik Posta Adresi : 747786@meb.k12.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  Malzeme Dahil Yemek / Hazır Yemek ve Sonrası Hizmetleri - 48960 Adet Sabah Kahvaltısı ve Sonrası Hizmeti, 48960 Adet Öğlen Yemeği ve Sonrası Hizmeti, 48960 Adet Akşam Yemeği ve Sonrası Hizmeti
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Sümer Mah. Ş.Mehmet SÖZEN Cad. No:88 Taşköprü/KASTAMONU 37400 Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü
  c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.09.2014, işin bitiş tarihi 12.06.2015


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Sümer Mah. Ş.Mehmet SÖZEN Cad. No:88 Taşköprü/KASTAMONU 37400 Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü
  b) Tarihi ve saati : 25.08.2014 - 11:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  İhale konusu işin yerine getirilmesine ilişkin olarak mevzuat gereği  alınması zorunlu olan, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş/düzenlenmiş Gıda Üretim İzin Belgesi.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

  Alımı yapılacak olan hizmet işinde kullanılacak olan makine, techizat ve diğer ekipmanlar idarece yükleniciye zimmet ile teslim edilecektir.


       Yemeğin dışardan temin edildiği durumlarda işi aksatmayacağına ilişkin  ilgili kurum/kuruluş veya makamdan alınmış 200 öğün/gün kapasite raporu ihale evrakı olarak komisyona sunulacaktır.
   

  4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

  İhale konusu iş ile ilgili olarak yemek üretimi ve dağıtımı içerikli süresi dolmamış Kalite Yönetim Sistem Belgesi İSO 9001:2008 belgesi.

  Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
  İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Bu ihalede benzer iş olarak Kamu veya Özel Sektörde yapmış olduğu tüm yemek içerikli işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sümer Mah. Ş.Mehmet SÖZEN Cad. No:88 Taşköprü/KASTAMONU 37400 Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sümer Mah. Ş.Mehmet SÖZEN Cad. No:88 Taşköprü/KASTAMONU 37400 Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

  13.Diğer hususlar:

  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.