Misafirhane Ek Bina Dış Cephe Kaplama

 • İhale No : 2014/98666
 • İhale Adı : Misafirhane Ek Bina Dış Cephe Kaplama
 • İhale Tarihi : 03 Eylül 2014, Çarşamba
 • Eklenme Tarihi : 21 Ağustos 2014, Perşembe
 • İhale Türü : YAPIM
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : İnşaat
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 45262370, 45432210, 45442120
 • Onay Tarihi : 13 Ağustos 2014, Çarşamba
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhane Ek Binası (Lokal)
 • İhalenin Yapılacağı il : Kastamonu
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü - Saraçlar Mah. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 03 Eylül 2014, Çarşamba (Saat : 11:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
 • Bağlı Olduğu İdare : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare Adı : Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü-Merkez DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare İl : Kastamonu
 • MİSAFİRHANE EK BİNA DIŞ CEPHE KAPLAMA

  KASTAMONU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Misafirhane Ek Bina Dış Cephe Kaplama yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/98666
  1-İdarenin
  a) Adresi : Saraçlar Mah. Halime Çavuş Cad. No:7 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
  b) Telefon ve faks numarası : 3662146026 - 3662149416
  c) Elektronik Posta Adresi : mehmetkurumese@ogm.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  Dış Cephe Mantolama işine ait 6 iş kalemi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhane Ek Binası (Lokal)
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü - Saraçlar Mah. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU
  b) Tarihi ve saati : 03.09.2014 - 11:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  III. GRUP: BİNA İŞLERİ

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat Mühendisliği


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Servisi adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

  13. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.