Montaj Dahil 28 Metrelik Hidrolik Merdivenli Üst Yapı

 • İhale No : 2014/86935
 • İhale Adı : Montaj Dahil 28 Metrelik Hidrolik Merdivenli Üst Yapı
 • İhale Tarihi : 25 Ağustos 2014, Pazartesi
 • Eklenme Tarihi : 14 Ağustos 2014, Perşembe
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 42416500, 42419540
 • Onay Tarihi : 25 Temmuz 2014, Cuma
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Konya
 • İşin Yapılacağı İlçe : SELÇUKLU
 • İşin Yapılacağı Yer : Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Aydınlık Tesisleri Selçuklu/KONYA
 • İhalenin Yapılacağı il : Konya
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : SELÇUKLU
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Yenişehir Mah. Vatan Cad. No: 2 Selçuklu / KONYA
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 25 Ağustos 2014, Pazartesi (Saat : 10:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : BELEDİYELER
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : KONYA B.B. İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare İl : Konya
 • HİDROLİK MERDİVENLİ ÜST YAPI SATIN ALINACAKTIR

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  Montaj Dahil 28 Metrelik Hidrolik Merdivenli Üst Yapı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/86935
  1-İdarenin
  a) Adresi : Yenişehir Mh. Vatan Cd. No: 2 42020 Selçuklu/KONYA
  b) Telefon ve faks numarası : 3323551731 - 3323553745
  c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@konya.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  2 Adet Montaj Dahil 28 Metrelik Hidrolik Merdivenli Üst Yapı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Aydınlık Tesisleri Selçuklu/KONYA
  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45(kırkbeş) takvim günüdür.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Yenişehir Mah. Vatan Cad. No: 2 Selçuklu / KONYA
  b) Tarihi ve saati : 19.08.2014 - 10:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  İstekliler Hidrolik Merdivenli Üst Yapı'ya ait Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi vereceklerdir.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

  a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
  c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
  ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait fotoğraf ve katalogları tekliflerine ekleyeceklerdir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine şartname bedelinin yatırılmasına müteakip makbuzu ile birlikte Levazım ve Ayniyat İşleri Şube Müdürlüğü Karatay / KONYA adresinden satın alınabilir. 
  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 210 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini 00158007290051109 nolu Vakıflar Bankası Konya Merkez Şubesi hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen personele elden teslim edilebilir veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilebilir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

   

   

  DÜZELTME İLANI

   

  HİDROLİK MERDİVENLİ ÜST YAPI SATIN ALINACAKTIR

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


  HİDROLİK MERDİVENLİ ÜST YAPI SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

  İhale Kayıt Numarası : 2014/86935
  1- İdarenin
  a) Adresi : Yenişehir Mh. Vatan Cd. No: 2 42020 Selçuklu/KONYA
  b) Telefon ve faks numarası : 3323215625 - 3323221186
  c) Elektronik posta adresi : itfaiye@konya.bel.tr
  ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
  a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 24.07.2014 - 2652
  b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : -
  3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

  Basın ilanda yayın tarihi tatil gününe geldiği için zeyilname düzenlenmiş ve yeni ihale tarihi ve saati 25.08.2014 , saat 10.00 olarak belirlenmiştir.