Muhtelif araç kiralama ile şoför personel hizmet

 • İhale No : 2014/96670
 • İhale Adı : Muhtelif araç kiralama ile şoför personel hizmet
 • İhale Tarihi : 12 Eylül 2014, Cuma
 • Eklenme Tarihi : 26 Ağustos 2014, Salı
 • İhale Türü : HİZMET
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Araç Kiralama ve Personel Taşıma
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 60100000, 63000000
 • Onay Tarihi : 12 Ağustos 2014, Salı
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : İstanbul
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Sultangazi İlçe Sınırları, İstanbul İl Sınırları, gerek duyulması halinde İl Sınırları dışında
 • İhalenin Yapılacağı il : İstanbul
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi/İSTANBUL
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 12 Eylül 2014, Cuma (Saat : 10:30)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : BELEDİYELER
 • Bağlı Olduğu İdare :
 • İdare Adı : SULTANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • İdare İl : İstanbul
 • ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  SULTANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Muhtelif araç kiralama ile şoför personel hizmet hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/96670

  1-İdarenin

  a) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatatürk Bulvarı No:54 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 2124593536 - 2124593539
  c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetler@sultangazi.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  99 muhtelif araç ile 68 şoför personel hizmet alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Sultangazi İlçe Sınırları, İstanbul İl Sınırları, gerek duyulması halinde İl Sınırları dışında
  c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2014, işin bitiş tarihi 30.09.2017


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi/İSTANBUL
  b) Tarihi ve saati : 12.09.2014 - 10:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Kapsamında verilen D2 ve K1 Yetki Belgeleri (aslı veya noter onaylı suretleri ) 


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
  Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
  Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
  b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
  Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
  Toplam cironun teklif edilen bedelin ’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
  Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
  S.no Aracın Cinsi Miktarı(Adet) Kendi Malı Araç Sayısı (Adet)
  1. Arazi şartlarına uygun araç 4x2 5 3
  2. Çift kabinli kamyonet 1 -
  3. Çift kabinli kamyonet tepe lambalı 2 -
  4. Kuduzla mücadele aracı 1 -
  5. 27+1 Otobüs  13 6
  6. 16+1 Minibüs 6 2
  7. 13+1 Minibüs 2 1
  8. Engelli taşıma aracı lift sistemli 1 -
  9. Binek otomobil asgari 1598cc 1 -
  10. Binek otomobil asgari 1498cc 8 4
  11. Binek otomobil asgari 1300cc 16 2
  12. Binek otomobil asgari 1398cc 21 8
  13. Panelvan minibüs 2 1
  14. Geniş kabinli araç tepe lambalı 6 -
  15. Geniş kabinli araç 10 7
  16. Hasta nakil aracı 1 -
  17. 45+1 Otobüs 1 -
  18. Hidrolik platformlu kadır götür çekici 1 -
  19. Hidrolik platformlu 22 m sepetli araç 1 -
    TOPLAM 99 34

  İhale konusu işin yapılabilmesi ve hizmetin aksamaması için yukarıda cins ve miktarı belirtilen araçların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi hükmü doğrultusunda isteklilerin kendi malı olmalıdır.
  İstekliler kendi malı olan araçları; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edeceklerdir.
  Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş araçlar, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
  İş ortaklığında araçlardan ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
  Araçlara ait teknik özellikler ihale dökümanı ekinde olup; kendi malı istenen araçların ruhsat fotokopileri ihale teklif zarfı içinde sunulması zorunludur.Sunulacak bilgi ve belgelerin ihale tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur. Kendi malı olma şartı aranmayan araçlar için, isteklilerce teklif kapsamında herhangi bir belge sunulmayacaktır. Ancak sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce istenen araçlara ilişkin belgeler yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü araç kiralama hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

  13.Diğer hususlar:

  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.