Oral Kontraseptif (Doğum KOntrol Hapı)

 • İhale No : 2014/95888
 • İhale Adı : Oral Kontraseptif (Doğum KOntrol Hapı)
 • İhale Tarihi : 11 Eylül 2014, Perşembe
 • Eklenme Tarihi : 26 Ağustos 2014, Salı
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Medikal
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 33641410
 • Onay Tarihi : 11 Ağustos 2014, Pazartesi
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : Mersin
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı. Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı NO:94 Kat:3 Oda:28 Akdeniz MERSİN Ambar Birimi
 • İhalenin Yapılacağı il : Mersin
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : CamiiŞerif Mah. İsmet İnönü Bulv. Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı No:96 Kat:3 Oda:33 Satın Alma Birimi
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 11 Eylül 2014, Perşembe (Saat : 10:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
 • İdare Adı : Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
 • İdare İl : Mersin
 • İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

  MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

  Oral Kontraseptif (Doğum KOntrol Hapı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/95888
  1-İdarenin
  a) Adresi : Camiişerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı No:94 Kat:3-4 33060 AKDENİZ/MERSİN
  b) Telefon ve faks numarası : 3242326464-421 - 3242335335
  c) Elektronik Posta Adresi : hsm33.idmi@saglik.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  45000 Blister
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı. Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı NO:94 Kat:3 Oda:28 Akdeniz MERSİN Ambar Birimi
  c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacak olup, 20 gün içerisinde alıma söz konusu olan mal kalem/kalemleri Camiişerif Mah. İsmet İnönü Cad. No:94 Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı 3. Kat Oda:28 Ambar Birimine teslim edilecektir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : CamiiŞerif Mah. İsmet İnönü Bulv. Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı No:96 Kat:3 Oda:33 Satın Alma Birimi
  b) Tarihi ve saati : 11.09.2014 - 10:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  İstekliler alımı yapılacak olan tıbbi ilaç içerisinde  TİTUBB' da kayıtlı ürün UBB numaralarını belirten yazı çıktısını, ilgili kurumdan alınacak olan belgeyi teklif zarfında sunacaklardır.
  İstekliler teklif edeceği ürünün bayi, ana bayi ve distribütör bayi tanımlı numarasını TİTUBB sayfasından yazı çıktısı ile teklif zarfında sunacaktır.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
  4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 


  İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
  (a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
  (b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
  (c) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
  (ç) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
  (ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
  İstekli yukarıda belirtilen belgelerden birini sunacaktır.

  4.3.3.
  4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

  Tıbbi İlaç Teknik Şartnamesinde belirtilen Standarda İlişkin Belgeler sunulacaktır.

  4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

  İstekliler alımı yapılacak olan tıbbi ilaçın TİTUBB' da kayıtlı ürün UBB numaralarını belirten yazı çıktısını, ilgili kurumdan alınacak olan belgesini teklif zarfında sunacaklardır.

  İstekliler teklif edeceği ürünün bayi, ana bayi ve distribütör bayi tanımlı numarasını TİTUBB sayfasından yazı çıktısı ile teklif zarfında sunacaktır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Yur içi / Yurt dışı ve Kamu  ya da Özel Sektöre yapılan her türlü Tıbbi ilaç satışları ayrı ayrı benzer iş olarak değerlendirilecektir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı CamiiŞerif Mah. İsmet İnönü Bulv. Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı No:96 Kat:3 Oda:33 Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI MERSİN ŞUBESİ TR86 0001 0002 0759 7179 2750 01 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CamiiŞerif Mah. İsmet İnönü Bulv. Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı No:96 Kat:3 Oda:33 Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.