TIBBİ BİYOKİMYA SERVİSİ 4 KISIM 52 KALEM TIBBİ SARF MALZEME

 • İhale No : 2014/92364
 • İhale Adı : TIBBİ BİYOKİMYA SERVİSİ 4 KISIM 52 KALEM TIBBİ SARF MALZEME
 • İhale Tarihi : 12 Eylül 2014, Cuma
 • Eklenme Tarihi : 26 Ağustos 2014, Salı
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Kimya Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilir
 • Kısım No : 4
 • Okas : 33140000
 • Onay Tarihi : 19 Ağustos 2014, Salı
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : İstanbul
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : GATA H.PAŞA EĞT.HST. K.LIĞI 727 NO LU TÜKETİM MALZEMELERİ MAL SAYMANLIĞI DEPOSU
 • İhalenin Yapılacağı il : İstanbul
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : GATA H.PAŞA EĞT.HST. K.LIĞI 1 NO LU İHALE KOMİSYON BŞK.LIĞIG
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 12 Eylül 2014, Cuma (Saat : 10:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
 • İdare Adı : HaydarPaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
 • İdare İl : İstanbul
 • TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

  HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

  TIBBİ BİYOKİMYA SERVİSİ 4 KISIM 52 KALEM TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/92364
  1-İdarenin
  a) Adresi : SELIMIYE MAH. TIBBIYE CAD. 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 2165422401 - 2165422192
  c) Elektronik Posta Adresi : gata.gata82@yahoo.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  Tıbbi Biyokimya Servisi 4(Dört) Kısım 52 (elliiki) kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : GATA H.PAŞA EĞT.HST. K.LIĞI 727 NO LU TÜKETİM MALZEMELERİ MAL SAYMANLIĞI DEPOSU
  c) Teslim tarihi : Malzeme listesinde yer alan malzemeler Taşınabilir Tüketilebilir 727 Mal Saymanlığı'nın yükleniciye çekeceği faks tebligatına müteakip tebligatta belirtilen süre içerisinde 15 Aralık 2014 tarihine kadar yapılacaktır. Tüm malzemelerin teslimat yeri Taşınabilir Tüketilebilir 727 Mal Saymanlığı deposu olacaktır. 10.3.2. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip mal teslim etmek isterse 727 Nolu Tüketim Malzemeleri Saymanlığına yazılı olarak müracaat edecek, kendisine bildirilen tarih ve saatte mallarını teslim edebilecektir. 10.3.3 Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği taktirde teslimat tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar tatil gününü takip eden mesai gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 10.3.4 Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde ( red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.5. Muayenede geçen süreler teslim süresinden sayılmayacaktır.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : GATA H.PAŞA EĞT.HST. K.LIĞI 1 NO LU İHALE KOMİSYON BŞK.LIĞIG
  b) Tarihi ve saati : 12.09.2014 - 10:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1 ) T.C. Sağlık Bakanlığının 01 Mayıs 2008 tarihli 2008/36 sayılı “ Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemleri” konulu genelgesi gereğince İstekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıtlı olacaktır. Kayıtlı olduğunu gösterir belgeler teklifleri ile birlikte ihale komisyon Başkanlığına sunulacaktır. ( Bu belgeler T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleridir.) İhale Komisyon Başkanlığı istekliler ve teklif ettikleri ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden kayıtlı olup olmadığının teyidini yapacaktır.

  İhaleye giren firma bayi ise teklif edilen ürün ile üretici/ithalatçı firma bağlantısını sağlayabilmek için teklif veren bayinin ihaleye girilen ürünün üretici/ithalatçı firmanın bayisi olarak sistemde onaylı olacaktır. Kayıtlı olduğunu gösterir belgeler teklifleri ile birlikte ihale komisyon Başkanlığına sunulacaktır.

  Herhangi bir ürünün ya da cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim- kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vermektedir. Yönetmelikler kapsamında belgelendirilerek üretilen tıbbi cihazlar için TİTUBB’a kayıt-bildirim başvurusu yapılmaktadır. Eğer ürün, üreticisi tarafından Yönetmelikler kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TİTUBB’a kayıt/bildirim işlemi yapılmayacaktır. Satın alma işlemlerinde, Yönetmelikler kapsamında olup olmadığı hakkında tereddüt oluşan ürünler için üreticinin/ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili bayanı esas alınarak işlemler yürütülecektir. Bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge/kayıtlar mevcut ise ve idare bu ürünlerin Yönetmelikler kapsamına girip girmediği konusunda tereddüde düşer ise durum ilgili belgeler ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek görüş alınacaktır.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 45 TRY (Türk Lirası) karşılığı GATA H.PAŞA EĞT.HST. K.LIĞI 1 NO LU İHALE KOMİSYON BŞK.LIĞI adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GATA H.PAŞA EĞT.HST. K.LIĞI 1 NO LU İHALE KOMİSYON BŞK.LIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.